Geloof&Leef

DROMEN

Als huisgemeente gaan we de komende tijd verschillende thema’s of onderwerpen aan de hand van de Bijbel (en huidige wetenschap) nader belichten. De thema’s worden vooral door onze tieners aangedragen. Het mooie is dat we met zijn allen kris-kras door de Bijbel aan het zoeken zijn naar de antwoorden.

Afgelopen shabbat werd het onderwerp over  Dromen besproken en iedereen kon vanuit eigen visie een bijdrage in de groep leveren. Dat wat de week ervoor tijdens het doorspitten van de Bijbel is gevonden.  Hieronder de aantekeningen.

Volgens Wikipedia: 

De droom van Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, 1883

Een droom is een opeenvolging van beelden, gedachten, emoties en gevoelens die zich gewoonlijk onvrijwillig in de geest voordoen gedurende bepaalde fasen van de slaap.[1] Wat dromen precies zijn en waar dromen voor dienen is nog grotendeels onbekend, ondanks dat ze al eeuwen onderwerp zijn geweest van wetenschappelijke, filosofische en religieuze reflectie. De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen en interpreteren van dromen heet oneirologie.[2]

3 betekenissen van een droom 

Biologische verklaring. Zo is er enerzijds een lichamelijke verklaring voor dromen. De moderne …

Psychologische verklaring. In veel culturen worden dromen beschouwd als een manier om steun …

Holistische verklaring. Vanuit een holistische visie zijn je lichaam, emoties en gedachten met …

Nu de Bijbel

 

 

 

Dromen volgens de overlevering:

Een droom komt tot ons. Uit het onbewuste Rijk. Een droom laat zich niet bouwen met denken. We kunnen dit niet zelf vorm geven. Hoe de droom dan plaatsen in onze bewuste toestand.

Beleving van de wereld en werelden van alle mogelijke tijden en plaatsen is onbegrensd.

Sterrenbeelden geven weerspiegeling op wat hier gebeurt. Het Bewuste is de spiegelbeeld wat in onbewuste gebeurt.

Slapen in het Hebreeuws   = Betekenis met dubbelheid, herhalen en veranderen

Waken = heeft te maken met huid en begrenzing.

DROOM – H2472

חלם  /  חלום

chălôm

חלם    en חלום  Cholown  en Chelem

chălôm  chălôm

khal-ome’, khal-ome’

From H2492; a dream: – dream (-er).

Het Hebreeuws woord voor droom is opgebouwd uit de volgende letters:

Chet      letterwaarde: 8                (tent)doek; huid; vlees, afscheiding

Lamed  letterwaarde: 30              herdersstok; herder, leider        

Waf  letterwaarde: 6                      tentharing, kleine stok, zekerheid, verbondenheid, hechting, pin            

Mem letterwaarde: 40                  water; overvloed, veel, meervoud

Totale Waarde 84

Alle letters uitschrijven  dan is de waarde opgeteld =  584

584 – 84 =  500 is van andere zijde (van God zijn wereld).

Huid is geen begrenzing, beide werelden zijn aanwezig.

Verdere verklaringen:

Er zijn 2 soorten Dromen

  • Gewone dromen
  • Symbolische dromen

Gewone:             God spreekt direct tot mensen

Symbolisch:        door droomuitleggers uitgelegd,

Welke mensen ontvingen dromen?

Profeten (Num 12:6)

Koningen (1 Sam 28:6

Profeten, alleen met Mozes direct gesproken

Gewone mensen (Job)

Soms zijn dromen betekenisloos

Soms is een droom nodig voor een Hechtere relatie; afkomstig van God

Er zijn ook Valse dromers: leugens

In het NT (nieuwe of tweede testament)

Dromen als communicatiemiddel. Nadruk op boodschap niet op droom zelf.

Met name rond Jezus geboorte.

Handelingen: Teken dat God aanwezig is in HG

Verschil droom, altijd tijdens slaap, een visioen; beleven ook buiten slaap.

Als visioen weg is is mens vaak gesloopt door de hoeveelheid indrukken van de andere wereld/ kant.

 

Dromen in de tijd van de Bijbel

Zoals mensen van nu dromen, werd er ook in de tijd van de Bijbel gedroomd. ‘Dromen zijn bedrog’. Dit is een bekende uitspraak en vaak is dat waar. Dromen kunnen ons bedriegen. Dat is nu, maar ook in de tijd van de Bijbel wist men dat. De Bijbel is een nuchter boek. Het waarschuwt voor het bedrog van de dromen: ‘Zoals de droom van iemand die honger heeft: hij droomt over eten, maar is bij het ontwaken nog hongerig; of van iemand die dorst lijdt en droomt dat hij drinkt, maar bij het ontwaken nog dorstig is en uitgedroogd’ (Jesaja 29:8). De opvatting dat dromen niet zoveel met de werkelijkheid te maken hebben is ook te vinden in het Bijbelboek Prediker. Daar staat: ‘Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel’ en ‘Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg’ (Prediker 5: 2 en 6).


Nachtmerrie in de Bijbel

Angstige dromen, nachtmerries, kunnen diepe indruk maken. Over nachtmerries wordt ook in de Bijbel gesproken. De profeet Jesaja spreekt niet over een nachtmerrie, maar hij gebruikt het woord ‘angstdroom‘ (Jesaja 29: 7). Job heeft ook angstdromen. Hij zegt daarover: ‘Want als ik zeg: “In mijn bed vind ik troost, mijn slaap zal mijn verdriet verzachten,” dan schrikt u mij met dromen op,
en de beelden die ik zie, jagen me angst aan’
(Job 7: 13-14).

Gen_20:3  Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Zie, gij zijt dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met een man getrouwd.

Gen_20:6  En God zeide tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten, haar aan te roeren.

Gen_31:10  En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief, en ik zag in den droom; en ziet, de bokken, die de kudden beklommen, waren gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlakkig.

Gen_31:11  En de Engel Gods zeide tot mij in den droom: Jakob! En ik zeide: Zie, hier ben ik!

Gen_31:24  Doch God kwam tot Laban, den Syrier, in een droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Wacht u, dat gij met Jakob spreekt, noch goed, noch kwaad.

Gen_37:5  Ook droomde Jozef een droom, dien hij aan zijn broederen vertelde; daarom haatten zij hem nog te meer.

Meervoud

Gen_37:8  Toen zeiden zijn broeders tot hem: Zult gij dan ganselijk over ons regeren: zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden.

Gen_37:20  Nu komt dan, en laat ons hem doodslaan, en hem in een dezer kuilen werpen; en wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten; zo zullen wij zien, wat van zijn dromen worden zal.

Wat doet een droom volgens de Bijbel

Door droom spreekt God tot profeet Num 12:6

Door Goddelijke droom vermaand worden (Matt 2:22

Door engel des Heeren wordt Jozef gevraagd naar Egypte te vluchten (Matt 2:13

Dromen ter profetie (Jozef, Daniel) (toekomst)

Dromen ten uitleg (Daniel, Jozef)

Dromen ter waarschuwing wat binnenkort komen gaat

Gen_41:25  Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is doende, heeft Hij Farao te kennen gegeven.

Gen_41:32  En aangaande, dat die droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat de zaak van God vastbesloten is, en dat God haast, om dezelve te doen.

Zec 10:2  Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder

Zec 10:2  Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder

Toekomst

Joe_2:28  En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Act_2:17  En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

Door veel te druk zijn in leven of te veel beloven aan God:

Ecc 5:3  (5:2) Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden.

3 Want de droom komt door een veelheid aan ervaring, maar de stem van de domme klinkt in veelheid van woorden. [Deut. 23:21]

21 Wanneer jij plechtig een plechtige belofte belooft aan JAHWEH, jouw Elohim, zal jij niet vertragen die uit te voeren, want JAHWEH, jouw Elohim, zal het van jou eisen, ja eisen, anders wordt het zonde in jou. [Matt. 5:33]
22 En wanneer je nalaat plechtig te beloven, zal het in jouw geen zonde worden.

Valse / Ijdele dromen – op website: droomuitleg en droomwoordenboek (niet Bijbels)

Zec 10:2  Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.

2 Omdat de huisgodenbeeldjes wetteloosheid spraken en de waarzeggers onwaarheid waarnemen en zij spreken van ongefundeerde dromen, troosten zij met zinloosheid. Daarom reizen zij rond als een kudde kleinvee. Zij worden vernederd, want er is geen herder. [Num. 27:17]

Dromenvanger

Ter voorkomen angstige dromen.

Voorwerp op zich doet niets. Wetende van de achtergrond en bedoeling laat je het niet binnen.

Ps. 127 vs 2

God geeft zijn kinderen wat ze nodig hebben in hun slaap.

De komende shabbat is gevraagd om het onderwerp AARDE te bespreken. Dus deze week verdiepen in de Bijbel over wat er wordt geschreven over de aarde.