Geloof&Leef

Feesten

Als we het over Feesten hebben, dan bedoelen we de Feesten van de Heer. In Leviticus vinden we de instellingen van deze feesten. Het zijn er in totaal 7. Verdeeld in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten.

Lev 23:2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.(Dus geen Joodse feestdagen, maar universeel, als u ook deze G-d wilt volgen en gehoorzamen)

De voorjaarsfeesten zijn:
1. Pesach 
Lev 23:5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha.

-DIT FEEST IS IN VERVULLING GEGAAN DOOR DE DOOD VAN JESJOEA-

2. Ongezuurde broden Feest
Lev 23:6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.

-DIT FEEST IS IN VERVULLING GEGAAN DOOR DE BEGRAFENIS VAN JESJOEA-

3. Eerstelingenfeest
Lev 23:10 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
Lev 23:11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen……Lev 23:14 En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

-DIT FEEST IS IN VERVULLING GEGAAN DOOR DE OPSTANDING VAN JESJOEA-

4.Wekenfeest (Sjavoeot) 
Lev 23:15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;
Lev 23:16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.
Lev 23:17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen den HEERE.

-DIT FEEST IS IN VERVULLING GEGAAN DOOR DE UITSTORTING VAN DE 
HEILIGE GEEST-

De najaarsfeesten zijn:
5. Rosh Hashanna (Bazuinenfeest)
Lev 23:24 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

-DIT FEEST ZAL ALS EERSTE WORDEN VERVULD DOOR OPSTANDING VAN DE DODEN EN OPNAME VAN DE GELOVIGEN-

Klik HIER om meer over Rosh Hashanna te lezen.

6. Jom Kipoer – Grote verzoendag
Lev 23:27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren.
Lev 23:28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.

-DIT FEEST ZAL WORDEN VERVULD BIJ DE 2E KOMST VAN DE MESSIAS 
(als Ben Davied)-

Klik HIER om er meer te lezen over Jom Kipoer,
en HIER over de 10 ontzagwekkende dagen

7. Loofhuttenfeest
Lev 23:34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn.
Daarnaast is ook de Shabbat een door de Heer ingestelde (feest) rustdag:
Lev 23:3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.

-DIT FEEST ZAL WORDEN VERVULD BIJ DE AANVANG VAN HET MESSIAANSE 
KONINKRIJK, HET MILENNIUM-

Klik HIER om deel 1  over Loofhuttenfeest te lezen.

huisgemeente

huisgemeente