Geloof&Leef

Leesrooster

 

 

img-20160911-wa0001

De eerste 5 boeken , de boeken van Mosjé, zijn het fundament waarop alle volgende geschriften leunen. Het is de basis, de Thora (soms wordt ook de Tenach, gehele OT Thora genoemd). In de ontstaangeschiedenis van de tweede testamentische geschriften vormden de volgelingen van Jesjoea nog een richting binnen het Jodendom en bestond er nog niet zo iets als een kerk tegenover de synagoge. Ook voor die volgelingen waren de ‘oud’-Testamentische geschriften heilige schrift, ja DE Heilige Schrift. Wanneer dan in II Timotheus 3:16 gezegd wordt: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust’ , dan hebben deze woorden betrekking op de geschriften van het eerste Testament (Oude Testament). Wat Jesjoea van zichzelf heeft getuigd, wat Hij heeft gesproken en volbracht, houdt onmiddelijk verband met zijn geregeld luisteren naar het voorlezen van de Schriften en het geregeld meebidden van de psalmen in de synagogale eredienst, en met het door Hem ontvangen onderricht in de Tora in het leerhuis.

De kerk heeft de synagoge gevolgd in de liturgische lezingen van de Schriften. Dus in het begin van het ontstaan van de kerk, officieel de gemeente gebouwd op de Rots, volgde deze vrijwel zeker de lezingen zoals we die hieronder aantreffen. Per slot van rekening is de kerk afkomstig van het Jodendom. De eerste volgelingen van Jesjoea waren Joden.

In 1 heel jaar zijn alle de 5 boeken van Mosjé gelezen. De boeken zijn ‘opgeknipt’ in leesgedeeltes, de parasja (parashot).

Samen met de Parasja wordt een passende gedeelte uit de profeten (Haftara) gelezen en worden ook de daarbij behorende schriften uit het tweede testament behandeld.

WIj volgen de lezingen zoals deze zijn te vinden op de website van Torahcalendar.
Klik hier voor de te lezen schriftgedeeltes : parasha-torahcalendar.

Voor het lezen van de bijbehorende teksten vanuit Brit Chadasja hanteren we het overzicht van Werner stauder, zie voor de tekst gedeelten: Parashat haShavua 

 

Veel zegen met het bestuderen van het Woord.

 

huisgemeente

huisgemeente