Geloof&Leef

visie

Wij zijn mannen en vrouwen gered en aangenomen door onze Vader, door het offer van Jesjoea.
We zijn geënt als wilde loten op de edele olijf (Rom. 11:17).
Samen met de gelovigen uit de Israëlieten mogen we “de vervallen hut van David zijn”, welke door God zelf hersteld wordt (Handelingen 15:14 t/m 18).
De gemeente van Jesjoea de Messias wordt o.a. vergeleken met een lichaam met Hem als Hoofd (1 Kor. 12:12).
Het Lichaam bestaat uit “Joden en Grieken”.
Wij willen een levende cel zijn van Zijn Lichaam.
We willen gastvrij zijn. Iedereen is welkom.
We zijn echter wel met een specifiek doel en in de Naam van Jesjoea bij elkaar (Mat.18:20).
Eensgezindheid is belangrijk, we worden daartoe zelfs opgeroepen (Rom. 12:13).

Zijn leefregels door de Heilige Geest in ons hart geschreven
Jesjoea heeft de Heilige Geest beloofd welke van God uit gaat, die ons zal leiden in de waarheid. Gods Geest zal ons leiden op Zijn pad, Zijn Wet/ onderwijs in ons hart leggen (Joh.14:26; Joh. 16:13).
Wij geloven dat deze richtlijnen dezelfde zijn als die aan het volk Israël zijn gegeven. Het grootste verschil is dat ze nu niet meer op steen staan, maar in ons hart geschreven!

Ook verkeren we niet onder het levitisch verbond maar volgen we de Hogepriester naar de orde van Melchizedek.

Het is ons verlangen om te wandelen door de Geest, zodat het houden van Gods onderwijzing ook daadwerkelijk mogelijk wordt voor ons.
Jesjoea zegt dat men de boom herkent aan de vrucht die hij voortbrengt.
Dat onze vrucht die van de Heilige Geest mag zijn!
Door Gods Geest mogen wij gaven ontvangen zoals God dit aan een ieder toebedeelt.

Ook de feesten van de Heer worden gevierd. Gods verlossingsplan is hierin zichtbaar. Door het daadwerkelijk te vieren ontdek men de diepte van het plan. De eerste feesten zijn in vervulling gegaan (Pesach en Sjavoeot, als voorjaarsfeest) de najaarsfeesten worden nog (tot op de dag) vervuld. Daar zien wij naar uit.

(elkaar) toerusten 
We worden opgeroepen om in dienstbaarheid de heiligen toe te rusten (en toegerust te worden).
Wij zijn van mening dat degene die gelooft in Jesjoea als de Messias, en Hem wil volgen, dat ook uiterlijk kenbaar maakt (of heeft gemaakt) door de doop door onderdompeling. Na de doop zal, in overeenstemming met Gods Woord, onder handoplegging om vervulling met de Heilige Geest worden gebeden.
We willen zoekende mensen opvangen en toerusten, met de gaven die God ons geeft.
Ook is het ons verlangen om mensen die Gods roep hebben verstaan om zelf een huisgemeente te starten op weg te helpen (Efeze 4:11 en12).
Voor onze persoonlijke omgeving mogen we een zoutend zout en een licht zijn (Mat. 5:13 en 14).
Als onderdeel van het Lichaam van onze Messias mogen we ook naar onze omgeving de armen uitstrekken.

Ieder heeft iets
Zoals uit Handelingen en de brieven van o.a. Paulus blijkt, had een ieder iets.
Het is ons streven dat iedereen, klein en groot, tot zijn of haar recht kan komen. We zien er naar uit hoe God ons allemaal wil gebruiken.
Onze toetssteen blijft ten alle tijde Zijn Woord!
Daarnaast mogen we van elkaar leren, elkaar bemoedigen en vermanen, met elkaar bidden, elkaar kennen. We zijn met elkaar onderweg!

Kinderen zijn de toekomst!
Ze zijn als pijlen in de koker van de jager.
We dienen hen Gods Woorden in te prenten. Het lijkt ons logisch dat dit inprenten voornamelijk in de gezinssfeer door de week plaats dient te vinden.
In de samenkomst zal daarom geen apart “kinderwerk” zijn. We zijn een groot huisgezin. Iedereen blijft gewoon verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen kinderen.

logo-voor-kleed

huisgemeente